dimarts, 25 de maig de 2010

PASSOS A SEGUIR EN EL PROCÉS DE DETECCIÓ D’ALUMNAT AMB DÈFICIT VISUAL

Aquí us deixem un recull de pautes per a detectar possibles deficiències visuals en els alumnes que teniu a les aules.
Aquestes pautes les hem extert de la pàgina web oficial de l'xtec.

1.- Rebre les pautes d’observació i l’informe oftalmològic.

Professional: EAP de sector o psicopedagog/a del centre privat per trametre-ho a la Treballadora Social de l’EAP per a Deficients Visuals.

Funció: Observació inicial de les dificultats visuals que posa de manifest l’alumne en l’àmbit escolar i recollida, si cal, de l’informe oftalmològic aportat per la família (on hi consti el diagnòstic, agudesa visual i camp visual)

2.- Resposta a l’EAP de sector.

Professional: Treballadora Social de l’EAP per a Deficients Visuals.

Funció: Donar resposta a l’EAP de Sector una vegada valorada l’observació i l’informe oftalmològic.

3.- Demanda d’atenció per part de la família.

Professional: Treballadora Social de l’EAP per a Deficients Visuals.

Funció: Rebre la demanda dels pares atenent les expectatives familiars, el perfil global de l’alumne i la seva situació social i cultural. A la vegada s’informa dels diferents tipus d’intervenció i possibles recursos.

4.- Valoració de la visió funcional al Servei de Rehabilitació Integral del CRE ONCE BARCELONA

Professional: Tècnics/ques en Rehabilitació Integral.

Funció: Avaluar la visió funcional i preveure la necessitat de gaudir d’ajudes òptiques i no òptiques.

5.- Valoració psicopedagògica per part de l’EAP específic.

Professional: Psicopedagogs/gues.

Funció: Avaluar quines necessitats psicopedagògiques es deriven de la limitació visual de l’alumne/a dins l’àmbit escolar, tenint en compte: condicions visuals, mobilitat interior/exterior, actituds davant l’aprenentatge i el treball, relacions interpersonals, condicions ambientals i el procés d’ensenyament-aprenentatge.

6.- Comissió de detecció.

Professionals: Director Pedagògic del Centre de Recursos Educatius, Tècniques del SRI, la Treballadora Social i els psicopedagog/gues de l’EAP per a Deficients Visuals, i els/les coordinadors/es dels equips de mestres itinerants que correspongui.

El Director Pedagògic del CRE aixecarà acta.

Funció: Decidir el tipus d’atenció que ha de rebre l’alumne/a i els recursos que cal utilitzar.

7.- Devolució dels acords presos en la comissió de detecció.

Professionals: Treballadora Social i Psicopedagogs de l’EAP específic.

Funció: Donar resposta a la família, al/la professional de l’EAP de sector o al/la psicopedagog/a del centre privat: traspassar la informació al/la mestre/a itinerant, en el cas de l’alumnat que rebrà suport.

8.- Tipus d’intervenció.

8.1. Seguiment

Professionals: de l’EAP del sector.

Funció: Donar les orientacions necessàries a l’alumne, a la família i a l’escola per a un millor funcionament visual de l’alumne/a. En cas de produir-se canvis en la visió es reprendrà el contacte amb l’EAP per a deficients visuals.

8.2. Ingrés en el programa d’educació integrada.

Professionals: Mestres itinerants (d’algun dels equips del programa d’educació integrada).

Funció: Donar el suport a l’alumne/a en l’àmbit escolar segons les seves necessitats educatives derivades del dèficit visual, orientar a la família, assessorar a l’escola, i coordinar l’actuació dels diferents professionals del CRE ONCE BARCELONA que hagin d’intervenir en algun moment del procés educatiu, així com canalitzar les activitats complementàries que es duen a terme en el mateix CRE ONCE BARCELONA.

Al llarg de l’escolaritat tant l’EAP per a Deficients Visuals com el de sector intervindran sempre que ho creguin necessari i es coordinaran amb el/la mestre/a itinerant.

EAP per a Deficients Visuals


Aquí us deixem l'enllaç de l'xtec, on hi ha tots els serveis que l'EAP per a Deficients Visuals ofereix, i on podeu trobar tota mena d'informació sobre la deficiència visual, des de recursos, fins a cursos a la ONCE...


http://www.xtec.cat/serveis/eap/a8900246/


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada