dilluns, 24 de maig de 2010

Què és el CREDA?


CREDA respon a Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius.

Els CREDA són uns serveis de suport als centres educatius en l'adequació a les necessitats especials de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular.


La intervenció dels CREDA es centre en tres grans àmbits:

- Alumnat i família

- Centres i professorat

- Zona educativa


Els destinetaris poden ser:

- Infants i joves amb sordesa (0 a 18 anys) i les seves famílies.

- Alumnes amb greus trastorns del llenguatge i/o comunicació (3 a 12 anys)

- Centres i professorat de l'alumne amb greus dificultats d'audició, llenguatge o comunicació

- Professorat especialitzat (MALL) de la zona educativa de l'alumnat amb greus dificultats d'audició o llenguatge.


Els objectius marcats són:

- Realitzar la valoració i seguiment del procés evolutiu audiològic, comunicatiu i lingüístic de l’infant amb sordesa.

- Realitzar la valoració i seguiment de les necessitats psicolingüístiques i educatives de l’alumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicació.

- Proporcionar atenció logopèdica específica a l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.

- Orientar i assessorar a les famílies de l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.

- Proporcionar suport i assessorament als centres i al professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.

- Posar a disposició de la comunitat educativa materials, recursos, assessorament i formació especialitzada per a l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.


Funcions del CREDA:

Els CREDA són equips multiprofessionals organitzats en tres unitats amb les següents funcions:

Unitat de valoració i orientació

En aquesta unitat, es fa un primer diagnòstic i un seguiment de la deficiència de l'usuari. També es rep una orientació i assesorament per part de l'equip de logopedes cap a les famílies. Finalment, es fa un treball de col·lboració amb els professionals implicats en el procés educatiu de l'alumnat amb greus problemes d'audició, llenguatge o comunicació.

Unitat de seguiment escolar

En aquest espai, hi ha una atenció logopèdica específica a l'alumnat, on es fa una valoració i seguiment del desenvolupament auditiu, lingüístic i comunicatiu d'aquest. Pel què fa a les famílies hi segueix havent un treball específic d'orientació i assessorament. Finalment, hi ha una informació, orientació i assessorament al professorat per facilitar la seva adequació a les necessitats educatives específiques d'aquest alumnat.

Unitat de tecnologia, actualització i formació

En aquesta unitat, s'actualitzarà i facilitarà al centre corresponent tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement aplicades a l'atenció de l'alumne amb deficiència auditiva, així com també mantenir el fons de documentació i materilas per a l'atenció logopèdica i educativa als alumnes amb greus dificultats d'audició.

També hi haurà una coordinació formativa continuada interna del CREDA i l'assessorament a centres i professorat.


Accés:

- Hi tenen accés aquells qui venen derivats de l'EAP i amb el full de protocol corresponent.

- Infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de sordesa, la família, el CDIAP o EAP hi tenen un accés directa.


Professionals:

- Logopedes

- Psicopedagogs especialitzats en audició, llenguatge i comunicació

- Audioprotesistes especialitzats en audiopròtesi infantil i juvenil.


Aquí us deixem la web per a qui li pugui interessar:

http://www.xtec.es/creda/Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada